Contact Us China

Address
Devi Group of Companies
Room #1901, No. 61, Bejing – Tianjin Road
Beichen Dustrict, Tianjin City,
China 300400
Phone/
PHONE
(86) 138 2085 9809
(86) 189 2067 5518
Email/Contact
Email
john.jiang@devihkg.com
jlxm02@hotmail.com

Contact Person
Mr. John Jiang